Condicions generals de contractació

Aquest document contractual regirà la contractació de serveis a través del lloc web www.cepallarsjussa.cat, propietat de Consell Esportiu del Pallars Jussà, d’ara endavant PRESTADOR.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:

 • Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
 • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
 • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web de l’PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals ofereix els serveis i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació .

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l’USUARI és el Consell Esportiu del Pallars Jussà, amb domicili social C/ Magistrat Saura, 16 25260, Tremp, CIF G25034216 i amb telèfon d’atenció a client / usuari 973 651 472.

I d’una altra, l’USUARI, registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a l’PRESTADOR.

Objecte de l’contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un servei o producte concret.

Els béns que es venen a través del web www.cepallarsjussa.cat són activitats de lleure i esport.

Procediment de contractació

L’usuari, per poder accedir als serveis oferts per PRESTADOR, s’haurà de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, els quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relatius a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i detallat en el Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer un ús diligent dels mateixos ia no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar a l’PRESTADOR la ​​pèrdua o robatori dels mateixos o de l’possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi a el bloqueig immediat.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. reclamacions
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Garanties aplicables.
 13. Garanties i devolucions.
 14. Llei aplicable i jurisdicció.

1.- CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d’una comanda a l’PRESTADOR suposarà l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI podrà diferir de les de l’PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per PRESTADOR.

2.- ENVIAMENT DE COMANDES

Com que la comanda no comporta el lliurament físic de cap producte, sent els serveis contractats descarregats directament de la pàgina web, el PRESTADOR d’informar prèviament l’usuari respecte a l’procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

3.- DRET DE DESISTIMENT

L’usuari té els mateixos drets i terminis per a procedir a realitzar la devolució i / o reclamar els possibles vicis o defectes que presenti el servei, tant en manera en línia com fora de línia.

L’usuari disposa d’un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte, per a la devolució de la mateixa (article 71 de la Llei 3/2014 de 27 de març).

El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a subministrament de contingut digital (programes, aplicacions, jocs, música, vídeos o textos informàtics, tant per descàrrega o emissió en temps real), que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat.

Així que quan el client estigui adquirint un producte descarregable i aquesta baixada ja s’hagi iniciat perd el seu dret de desistiment.

4.- RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en la següent adreça de contacte:

Mail: cepjussa@pallars.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

D’acord amb l’Art. 14.1 de l’Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució a l’conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5.- FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l’obligació es demorarà fins al cessament de el cas de força major.

6.- COMPETÈNCIA

L’usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o d’impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L’usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7.- GENERALITATS DE L’OFERTA

Totes les vendes efectuades pel PRESTADOR s’entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial del Consell Esportiu del Pallars Jussà o aquí estipulat tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

Donats els continus avenços tècnics i millores dels serveis, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar les seves especificacions respecte de la informació facilitada en la seva publicitat, fins que no afecti el valor dels serveis oferts. Aquestes modificacions tindran així mateix validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels serveis oferts.

8.- PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada servei inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables.

Els preus aplicables a cada servei són els publicats al lloc web i s’expressaran en la moneda EURO. L’usuari assumeix que la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real.

Abans de realitzar la compra podrà comprovar en línia tots els detalls de l’servei contractat: serveis, quantitats, preu, disponibilitat, despeses, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

Tot pagament realitzat a l’PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de realitzar la comanda. Aquesta factura serà enviada juntament amb el servei adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI podrà contactar a través del telèfon d’atenció a client de l’PRESTADOR 973 651 472 o via correu electrònic a l’adreça cepjussa@pallars.com.

9.- DESPESES DE TRANSPORT

No hi ha despeses de transport.

10.- Formes de pagament, CÀRRECS I DESCOMPTES

El PRESTADOR possibilita les següents formes per efectuar el pagament d’una comanda:

 • Targeta de crèdit: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs. Si tria aquesta forma de pagament entrarà a la pàgina web segura de la nostra entitat financera, on se li sol·licitarà el número de la targeta i la data de caducitat. Per a la seva tranquil·litat, se li garanteix una absoluta seguretat, ja que tant les seves dades personals i de la seva targeta viatgen encriptades gràcies a l’servidor segur SSL proporcionat per aquesta entitat financera. Les dades sobre la seva targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades, sinó que van directament a l’TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc. Així mateix, en cap moment el PRESTADOR rep les dades de la seva targeta, només la confirmació del seu pagament.

11.- PROCÉS DE COMPRA

Per realitzar una comanda a la nostra web cal registrar durant el procés de compra. La nostra botiga permet crear un compte de client, amb l’adreça de correu electrònic i la contrasenya que l’usuari triï, per facilitar l’inici de sessió i les futures compres. Aquestes dades seran tractades i incorporades als nostres fitxers, tal com s’informa en el nostre apartat de protecció de dades de caràcter personal contingut a la Política de privacitat.

Aquesta pàgina web també permet la compra a través de la funcionalitat de compra com a convidat. En aquesta modalitat de compra, se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda.

Per realitzar una compra, has de triar el producte o servei i automàticament el sistema et redirigirà a la pàgina de comanda (cistella).

En aquesta pantalla hauràs d’indicar el teu nom, cognoms i correu (llevat que ja hagis iniciat sessió), a més de triar un mètode de pagament.

Un cop completat, prem el botó “Pagar”.

Si el mètode de pagament és amb targeta de crèdit, se sol·licitaran les dades referents a la mateixa.

A continuació, se’t mostrarà una pàgina de confirmació de la compra amb un enllaç de descàrrega, si has adquirit un programari o descarregable, o amb una confirmació de contractació, si es tracta d’un servei.

La justificació de la recepció del producte pel destinatari serà a través de la IP i ordre de descàrrega. En el sistema de el procés de compra dels nostres productes, hi ha tota la informació de l’procés.

El consumidor, abans de 24 hores des de la compra, rebrà el justificant de la transacció, i la confirmació que el procediment s’ha completat i que és arxivat pel destinatari.

12.- GARANTIES APLICABLES

Tots els serveis oferts a través del lloc web tenen un període de garantia de dos anys, d’acord amb els criteris i condicions descrits en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

14.- GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respondrà als següents articles basats en la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties de venda de béns de consum:

I) Conformitat dels serveis amb el contracte

 1. Excepte prova en contra, s’entendrà que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies de el cas algun d’ells no sigui aplicable:
 2. S’ajustin a la descripció realitzada pel Consell Esportiu del Pallars Jussà.
 3. Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els serveis d’el mateix tipus.
 4. Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement del Consell Esportiu del Pallars Jussà en el moment de la celebració de el contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.
 5. Presenten la qualitat i prestacions habituals d’un servei de el mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fetes pel Consell Esportiu del Pallars Jussà.
 6. El Consell Esportiu del Pallars Jussà descriu els detalls, les característiques i les fotografies dels serveis facilitats pel productor dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.
 7. La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta prestació de el servei s’equipararà a la falta de conformitat el mateix quan la prestació estigui inclosa en el contracte de serveis i hagi estat realitzada pel Consell Esportiu del Pallars Jussà o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la prestació defectuosa es degui a un error en les instruccions establertes en el mateix.
 8. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l’usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració de l’contracte o que tinguin el seu origen en serveis subministrats per l’usuari.

II) Responsabilitat de l’PRESTADOR

El Consell Esportiu del Pallars Jussà respondrà davant l’usuari de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament de el servei. El Consell Esportiu del Pallars Jussà reconeix l’usuari el dret a la reparació de el servei, a la seva substitució, a la rebaixa de l’preu ia la resolució de el contracte.

III) Reparació i substitució dels serveis

 1. Si el servei no és conforme amb el contracte, l’USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució de la mateixa, llevat que una d’aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l’usuari comuniqui al Consell Esportiu del Pallars Jussà l’opció triada, ambdues parts s’han d’atenir. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sense perjudici del que disposa l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei en conformitat amb el contracte.
 2. Es considerarà desproporcionada tota forma de sanejament que imposi al Consell Esportiu del Pallars Jussà costos que, en comparació amb l’altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per l’USUARI.

IV) Regles de la reparació o substitució de l’servei

La reparació i la substitució s’ajustaran a les següents regles:

 1. Seran gratuïtes per l’USUARI.
 2. Es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per a l’usuari, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que tinguessin per l’USUARI.
 3. La reparació suspèn el còmput dels terminis a què es refereix l’article VII. El període de suspensió començarà des que l’usuari ho posi en coneixement del Consell Esportiu del Pallars Jussà i conclourà amb el lliurament a l’USUARI de el servei ja reparat. Durant els sis mesos posteriors al lliurament de l’servei reparat, el Consell Esportiu del Pallars Jussà respondrà de les faltes de conformitat que van motivar la reparació. Es presumeix que es tracta de la mateixa manca de conformitat quan es reprodueixin en el servei defectes de el mateix origen que els inicialment manifestats.
 4. La substitució suspèn els terminis a què es refereix l’article VII des de l’exercici de l’opció fins al lliurament de el nou servei. A el servei substitut li és aplicable, en tot cas, el segon paràgraf de l’article VII.
 5. Si conclosa la reparació i lliurat el servei, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la substitució de la mateixa, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa de l’preu o la resolució de l’contracte en els termes de l’article V.
 6. Si la substitució no aconsegueix posar el servei en conformitat amb el contracte, l’USUARI podrà exigir la reparació de la mateixa, dins dels límits que estableix l’apartat 2 de l’article IV, o la rebaixa de l’preu o la resolució de l’contracte en els termes de els articles V i VI.

V) Rebaixa de l’preu i resolució de l’contracte

La rebaixa de l’preu i la resolució de l’contracte procediran, a elecció de l’usuari, quan aquest no pugui exigir la reparació o la substitució de l’servei i en els casos en què aquestes no s’hagin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per al USUARI. La resolució no és procedent quan la falta de conformitat sigui d’escassa importància.

VI) Criteris per a la rebaixa de l’preu

La rebaixa de l’preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el servei hagués tingut en el moment del lliurament d’haver estat d’acord amb el contracte i el valor que el servei efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

VII) Terminis

 1. El Consell Esportiu del Pallars Jussà respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament.
  Excepte prova en contra, es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els sis mesos posteriors al lliurament ja existien quan el servei es va lliurar, excepte quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa de el servei o l’índole de la falta de conformitat.
 2. Excepte prova en contra, el lliurament s’entén feta el dia que figuri a la factura o etiqueta de compra, o en l’albarà de lliurament corresponent si aquest fos posterior.
 3. L’acció per a reclamar el compliment del que preveuen els articles anteriors prescriu al cap de tres anys des del lliurament de l’servei.
 4. L’usuari ha d’informar al Consell Esportiu del Pallars Jussà de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’ella.
  Excepte prova en contra, s’entendrà que la comunicació de l’usuari ha tingut lloc dins el termini establert.

15.- Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El PRESTADOR i l’usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions dels jutjats i tribunals de el domicili de l’USUARI.

En cas que l’USUARI tingui el seu domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI se sotmetran als jutjats i tribunals més propers a la població de Tremp (Espanya).